กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเด็กมาให้ข่าว แถลงข่าว และนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ

แนวทางปฏิบัติการสอบสวนคดีอาญากรณีพิเศษบางประเภท

การสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของ ตร.

เอกสารประกอบการประชุมตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗

กำชับการปฏิบัติหน้าที่การประสานงานและการส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณา
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
ประกาศกองคดีอาญาเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายกา
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

 

 

 
พล.ต.ต.บรรลือ ชูเวทย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง